ÁSZF

ÁSZF

Az általános szerződési feltételek a következő információkat tartalmazza:

  • Szolgáltatások ismertetése

  • Adatkezelési, adatvédelmi tájékoztató

  • Jogi nyilatkozat

Szolgáltatások ismertetése

Böngészés a weboldalon

A hellomysite.com oldalon (továbbiakban weboldal/honlap/oldal) tetszés szerint nézelődhet, személyazonossága felfedése nélkül is megismerkedhet a szolgáltatásokkal, regisztrációs kényszer nélkül tájékozódhat a részletekről. 

A hellomysite.com egy olyan online felület, melyen keresztül az oldal Felhasználói kapcsolati és jelentkezés űrlapokon keresztül kapcsolatba léphetnek Szolgáltatóval (Manner-Végh Brigitta E.V.), hogy igénybe vegyék annak szolgáltatásait (jellemzően grafikai munkák igénylése, honlapkészítés, stb.). 

Szolgáltatások igénybevétele

Az ajánlatban elküldött szolgáltatások ára, melyeket Szolgáltató az árajánlatkérés részleteinek ismeretében alakít ki, bruttó árak. A nyújtott szolgáltatásról Szolgáltató a hatályos jogi szabályozásoknak megfelelően alanyi adómentes számlát bocsát ki 0% ÁFA tartalommal. Pontos árajánlattal kapcsolatban mindig egyeztessen Szolgáltatóval a megadott elérhetőségek valamelyikén!

Bármilyen – a honlapon fellelhető – szolgáltatás igénybevételéhez Önnek kapcsolatba kell lépnie Szolgáltatóval a honlapon megadott elérhetőségek vagy űrlapok valamelyikén. Amennyiben Szolgáltató a megkeresésre 72 órán belül nem válaszol (munkanapokon), javasolt újból próbálkozni, mert előfordulhat, hogy technikai okokból kifolyólag nem történt válaszadás.

Grafikai vagy weboldal készítési szolgáltatás

Kapcsolati űrlap

A weboldal „Kapcsolat” menüpontja alatt lehetősége van üzenetet küldeni Szolgáltatónak. Az itt megadott információk kizárólag a kapcsolattartást szolgálják a felek között. Kapcsolati űrlapon keresztül történő üzenetküldéssel Felhasználó nem ad felhatalmazást Szolgáltatónak arra, hogy számára a megadott elérhetőségeken keresztül hírlevelet vagy promóciós ajánlatot küldjön, kizárólag az ajánlatkéréshez kötődő információcserét teszi lehetővé. A megadott adatokat Szolgáltató bizalmasan, a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően biztonságos módon kezeli.

Grafikai vagy weboldal készítési szolgáltatás igénybevétele

A megbízás pontos részleteiről (pl. határidők, árak, fizetési feltételek stb.) mindig egyeztessen Szolgáltatóval!

Szolgáltató és Megbízó között a közösen, szóban vagy írásban megkötött szerződés határozza meg a megbízás konkrét részleteit.

A megbízás keretein belül elkészült grafikai anyagot Szolgáltató Megbízó rendelkezésére bocsátja kis felbontásban, vízjellel ellátva. A honlap pedig megtekinthető Szolgáltató saját tárhelyén. Ha Megbízó elfogadja a teljesítést, Szolgáltató által kiállított díjbekérő összegének kiegyenlítését követően kézhez kapja a számlát, valamint a nagy felbontású, vízjel nélküli grafikai anyagot. Egy honlap esetében pedig Szolgáltató feltölti az elkészült weboldalt Megbízó saját tárhelyére, átadva a további üzemeltetéshez szükséges összes információt. Ettől a metódustól Szolgáltató saját belátása szerint – Megbízó érdekeit nem sértve – eltérhet (pl. az átadás gyorsítása érdekében).

A teljesített és átadott grafikai vagy weboldal készítési szolgáltatásról Szolgáltató elektronikus (vagy papír alapú) számlát állít ki, melyet Megbízó készpénzben vagy banki átutalással egyenlíthet ki. Utóbbi forint számla esetben használandó bankszámlaszám: 10402908-50526984-57751004 (K&H Bank). A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a megbízási díjról való lemondásnak.

Panaszkezelés

Szolgáltató szolgáltatásai terén etikusan, törvényesen, az Ön érdekeit szem előtt tartva jár el. Bárminemű panasz esetén forduljon Szolgáltatóhoz bizalommal! Az erre alkalmas elérhetőségeket megtalálja a „Kapcsolat” menüpont alatt. Szükség esetén észrevételeit az illetékes békéltető testületnek is jelezheti: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6., fmkik@fmkik.hu.

 

Adatkezelési, adatvédelmi tájékoztató

Szolgáltató (Manner-Végh Brigitta E.V., székhely: 2484 Gárdony, Peregovits Károly u. 12., adószám: 57163828-1-27) elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai és európai uniós jogszabályokkal.

Adatkezelő

– Az Ön adataival kapcsolatos adatkezelést Manner-Végh Brigitta E.V. végzi
– Név: Manner-Végh Brigitta E.V.
– Székhely: 2484 Gárdony, Peregovits Károly u. 12.
– Nyilvántartási szám: 55759601
– Adószám/közösségi adószám: 57163828-1-27 /HU57163828
– Telefonszám: +36 30 725 1791
– Email cím: info@hellomysite.com

Adatvédelemhez kapcsolódó fogalmak

– Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

– Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

– Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

– Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

– Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

– Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése;

– Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

– Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

– Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

– Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

– Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

– Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

– Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

– Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

– Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

– Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

– EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

– Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

– Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Kezelt adatok köre, adatkezelés célja, jogcíme, időtartama

A Manner-Végh Brigitta E.V. (továbbiakban Szolgáltató) részére történő minden adatszolgáltatás önkéntesen történik. Szolgáltató kizárólag az üzleti kapcsolat fenntartása érdekében és ahhoz szükséges mértékben kér adatszolgáltatást, ezen adatszolgáltatás pedig csak kivételes esetben irányul személyes adatnak minősülő adatra. Az üzleti kapcsolattartást lehetővé tevő adatszolgáltatáson kívüli adatszolgáltatás teljesen önkéntes és a rendelkezésre bocsátása a személyes adat tulajdonosának felelőssége. Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférésektől, a nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisüléstől. Szolgáltató nem ad tájékoztatást a tudomására jutott személyes adatokról harmadik személyek részére, kivételt képeznek ez alól a jogszabályon alapuló hivatalos megkeresések. Az “Adatkezelési tájékoztató” egyes verziói közül mindenkor a holnapon megjelenített változat tekintendő hatályosnak. Amennyiben az egyes szolgáltatások igénybevételéhez megjelölt személyes adatokat nem adja meg, azokat nem tudja igénybe venni.

Vásárlói adatok

A kezelt adatok köre: név, cím/székhely, adószám, e-mail cím, telefonszám, szolgáltatás teljesítésének és kifizetésének időpontja, szolgáltatás megnevezése, mennyisége, ára. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés célja: szolgáltatás igénybevétele a honlapon vagy azon kívül, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megbízások teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése.

Az adatkezelés időtartama: A vásárló adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. A számlát Manner-Végh Brigitta E.V. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrzi. Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig történik a kapcsolattartásra megadott adatok kezelése.

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes.

Beszállítói adatok

A kezelt adatok köre: név, cím, adószám, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja: szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés).

Az adatkezelés célja: a szállítókkal történő kapcsolattartás.

Az adatkezelés időtartama: Manner-Végh Brigitta E.V. a szállítóval fennálló üzleti kapcsolat lezárását követő 5 évig tárolja.

Panaszkezelés (e-mailben, levélben, telefonon)

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, adószám, szolgáltatás megnevezése és annak adatai, számla adatai (vásárlás ideje, helye, szolgáltatás ára), szolgáltatásról készült fotó (ha szükséges), a panasz részletezése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, végfogyasztó által tett panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdés.

Az adatkezelés célja: az érintett által tett panasz teljes körű kivizsgálása.

Az adatkezelés időtartama:

– számla esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év,

– írásbeli panasz esetén a panasz felvételétől számított 5 év,

– szóbeli panasz esetén felvett jegyzőkönyv felvétel napjától számított 5 év.

A weboldal használata

A kezelt adatok köre: dátum, a honlap használatának időpontja, Felhasználó eszközének és böngészőjének adatai, Felhasználó számítógépének IP címe, földrajzi elhelyezkedése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja).

Az adatkezelés célja: a honlap Felhasználói adatainak figyelemmel kísérése, a honlap működésének biztosítása, visszaélések megakadályozása.

Az adatkezelés időtartama: honlap Felhasználói esetében egy év.

Adatfeldolgozó: az oldal üzemben tartója a Websupport Magyarország Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., Adószám: 25138205-2-41, Tel: +361/700-4140, info@tarhelypark.hu)

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes.

A weboldal cookie kezelése

A kezelt adatok köre: dátum, honlapra belépés időpontja

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés célja: a honlapon sütik (cookies) kerültek elhelyezésre, ha visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Ezekből Felhasználói adatokra és anonim statisztikák készítésére nyílik lehetőség.

Az alábbi cookie-k használhatók az oldalon:

– funkcionális cookie: ez a süti segít a kívánt tartalom betöltésében,
– feltétlenül szükséges cookie: ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek az oldal működéséhez és fő funkcióihoz,
– performance cookie: ezzel a sütivel időt takaríthat meg, mivel növeli az oldal betöltési sebességét,
– harmadik fél cookie-k: a felhasználói élmény javítása érdekében harmadik fél által kezelt eszközök alkalmazása zajlik, úgy, mint Facebook, Youtube és egyéb plug-inek. Ezekkel a plug-inekkel van lehetősége például tartalmat megosztani a közösségi hálón vagy extra anyagokat megtekinteni a szolgáltatásainkról.
– jelszóval védett munkamenethez használt cookie
– vásárláshoz szükséges cookie
– biztonsági cookie

Mivel a www.hellomysite.com nem tudja a harmadik fél által elhelyezett cookie-kat sem blokkolni, sem befolyásolni, az adott szolgáltatás honlapján kaphat bővebb felvilágosítást az adott cookie-ról.

Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig (a honlap elhagyásával megszűnik), de amennyiben Felhasználó kéri legkésőbb 72 óráig, illetve Felhasználó jogosult a cookie letiltására, törlésére is.

Adatfeldolgozó: az oldal üzemben tartója a Tárhelypark Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., Adószám: 23289903-2-41, Tel: +361/700-4140, info@tarhelypark.hu)

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag Szolgáltató fér hozzá.

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben:

– hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
– hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Adatfeldolgozók adatai

Név: Websupport Magyarország Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Adószám: 25138205-2-41
Tel: +361/700-4140, info@tarhelypark.hu

Adatfeldolgozási feladat: a www.hellomysite.com oldal tárhely szolgáltatója.

Név: Billingo Technologies Zrt. 
Székhelye: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
Cégjegyzékszáma: 01-10-140802
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 27926309-2-41
Szolgáltató elérhetősége: +36-1/500-9491
Adatfeldolgozási feladat: elektronikus számlázó rendszer üzemeltetője.

Név: K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám: 01 10 041919;
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint cégbíróság
Adószám: 10765920444
Adatfeldolgozási feladat: átutalásos fizetés esetén a tranzakcióhoz szükséges adatok.

Jogorvoslati lehetőségek

Bármikor kapcsolatba léphet Szolgáltatóval a fentiekben említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében:

– joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §),
– joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §)
– joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.),
– joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv.),
– joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),
– joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §),
– joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).
– joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve Szolgáltató elérhetőségein.

a.) tájékoztatás:

Az érintett kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről és az arra megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

 b.) helyesbítés:

Az érintett kérheti személyes adatai helyesbítését, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelőnél rendelkezésre áll.

 c.) adatok zárolása:

Az érintett kérelmére, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit Szolgáltató zárolja a kérelmező személyes adatait. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

d.) adat törlése:

Szolgáltató a személyes adatot törli, ha:

– kezelése jogellenes,
– az érintett kéri,
– a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
– az adatkezelés célja megszűnt, vagy
– az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
– azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

e.) Tiltakozás személyes adat kezelése ellen:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

1.) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

2.) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

3.) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az adatkezelő a kérelemre nem válaszol, illetve az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől (vagy a határidő elmulasztásától) számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Budapest Környéki Törvényszék elérhetősége: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. 1590 Budapest, Pf. 225/3). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

Jogi nyilatkozat

A hellomysite.com tulajdonosa (Szolgáltató) tájékoztatja Önt, hogy weboldalának böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

A hellomysite.com weboldal, illetve annak teljes tartalma vagy bármely része szerzői jogvédelem alá esik. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag Szolgáltató jogosult. Az oldalon közzétett munkákat Manner-Végh Brigitta készítette, melyek változtatásának jogát fenntartja.

Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. Szolgáltató azonban beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében – Ön ezen oldalak tartalmát vagy kivonatait számítógépén tárolja.

A hellomysite.com weboldal tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a weboldalon Szolgáltató akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – Szolgáltató semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldal pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy weboldalait Felhasználó előzetes tájékoztatása nélkül bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget Szolgáltató kifejezetten kizárja.

Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a hellomysite.com weboldal kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik.

A hellomysite.com weboldal használata nem jog, csupán lehetőség. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az oldalról Felhasználót, illetve tartalmat előzetes bejelentés nélkül töröljön.

A hellomysite.com egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

A weboldal adatainak feltöltésekor keletkező adminisztrációs hibákért Szolgáltató szíves elnézését kéri, egyúttal jelzi, hogy a weboldalon szereplő árak, leírások, valamint fotók tájékoztató jellegűek, nem minősülnek jogi értelemben vett ajánlattételnek a megbízás/vásárlás írásbeli visszaigazolásáig, a megbízási szerződés megkötéséig.

Felhasznált ingyenes mockup és képi források

Bárminemű jogvita esetén a Székesfehérvári Járásbírósághoz van lehetőség fordulni (Cím: 8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1., email: birosag@szfvar.birosag.hu).

Az általános szerződési feltételek visszavonásukig érvényesek.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A hellomysite.com oldalainak böngészésével, továbbá adatainak űrlapon keresztül történő elküldésével és rögzítésével elfogadja a www.hellomysite.com általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Manner-Végh

Brigitta